Logo

Phone

(+95 9) 404253660

စဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ ေန႔စြဲေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္ထူးျခားျဖစ္စဥ္(သို႔) ရလဒ္မ်ား
28-Feb-2018(၇)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း1. ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး (LDU) တို႔အၾကား သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့မႈ၊
2. မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး (LDU)တို႔မွ NCA တြင္ ပါ၀င္ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့မႈ၊
3. ၁၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲ ေကာ္မတီ-UPDJC အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊
4. JICM တြင္ အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ား ပါ၀င္ေရး၊
5. အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
6. ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-(၂၁) ပင္လံု တတိယအစည္း အေ၀းက်င္းပမည့္ ေန႔၊ ရက္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးသည္။
26-Nov-2017(၆)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း
4-Apr-2017အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း
25-Aug-2016အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္းသေဘာတူညီမႈအရ JICMအစည္းအေဝးကို (၃)လတစ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ၿပီး UPDJC၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ေရွ႔ဆက္လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အစီရင္ခံ ရသည္။ UPDJC၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားစာရင္းကို တင္ျပျပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ ဒုဥကၠဌ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ တို႔ကို အတည္ျပဳသည္။
16-Dec-2015အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း1. JICM သည္ UPDJC က တင္ျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္ကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။
2. UPDJC အဖြဲ႔ဝင္သစ္မ်ားအျဖစ္ --
• ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေမာင္ဝင္း၊
• ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စိုးႏိုင္ဦး၊
• ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ စိန္ထြန္းလွ၊
• ျပည္ေထာင္စု ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးေအာင္သိန္း၊
• ဦးဥာဏ္ဝင္း (NLD ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္) ႏွင့္
• ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (NLD ဗဟိုအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္) တို႔အား ခန္႔အပ္သည္။
16-Nov-2015(၂)ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္း UPDJC ႏွင့္ JMC မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အဖြဲ႔မ်ား ႀကိဳတင္ညိႇႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပသည္။
15 Oct 15 to 16 Oct 15ပထမအၾကိမ္ အစည္းအေဝး က်င္းပျခင္းတက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ JICM၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ အနာဂတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ JMC, UPDJC ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ေဆြးေႏြးသည္။