Logo

Phone

(+95 9) 404253660

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္)

(Joint Monitoring Committee (Union level) – JMC-U)

တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္မျဖစ္ ပြားေစရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။ အဆိုပါလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးေစာင့္ၾကည့္ေရးပူးတြဲေကာ္မတီ တစ္ခုကို JICM အစည္းအေ၀းက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲပါသည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုင္မႈမ်ားဆက္လက္မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ ျဖစ္ပြားလာပါက ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ JMC-U တြင္ တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရး ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ JMC-U ၏ ေအာက္တြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းအဆင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ JMC – S ႏွင့္ ေဒသအဆင့္ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္ မတီ JMC-L တို႕လည္း အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။