Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ႏွစ္ဖက္ေလးစား လိုက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား

ႏွစ္ဖက္ေလးစား လိုက္နာရမည့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္  စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ား

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကတိကဝတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျပီး တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး၊ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို အေျခခံ၍အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္မွ သေဘာတူညီၾကပါ သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစျခင္း၊ ႏွွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ရန္လိုမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တည္ျငိမ္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

 

အခန္း()

အေျခခံမူမ်ား

၁။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္ရာ နွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥဟူသမွ်ကို တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ရန္မူေသာလုပ္ရပ္ႏွင့္ ရန္မူသည့္ သေဘာကိုေဆာင္သည့္လုပ္ရပ္အားလုံးကို ရပ္စဲျပီးျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္အပစ္ရပ္နယ္ေျမႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး အက်ိဳး သက္ေရာက္ရာ ေဒသအတြင္းေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႕က်င္ေသာ ျပဳက်င့္မႈမ်ားမျဖစ္ပြားေရး ေစာင့္ထိန္းရန္ႏွင့္ စစ္ေရးဆုိင္ရာရန္မူမႈမ်ား  အဆုံးသတ္ျပီျဖစ္္ေၾကာင္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က သေဘာတူသည္။

၂။ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကိုလုိက္နာျခင္းအားျဖင့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားနွင့္ ျပည္သူလူထု အၾကားတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈကို ျဖစ္ထြန္းေစျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ အစိုးရႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ နွစ္ဖက္သေဘာတူသတ္မွတ္ထားသည့္ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားရွိ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးအေပၚသက္ ေရာက္မႈ ရွိသည္။

 

အခန္း() အရပ္သားျပည္သူႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား

 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရပ္သားမ်ားကို အကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္္ရန္ သေဘာတူသည္-

က) ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ လိုအပ္ေသာပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ညိွ ႏိႈင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ခ) ျပည္သူလူထုအား လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုထိပါးေစသည့္လုပ္ရပ္၊ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေနွာင္ျခင္း၊ ျပန္ေပးဆြဲျခင္း၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူသားမဆန္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း၊ အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဂ) ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစျခင္း၊ ေရႊ႕ေျပာင္းေစျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဃ) ျပည္သူလူထုထံမွ ေငြ၊ ပစၥည္းဥစၥာ၊ စားေရးရိကၡာ၊ လုပ္အားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အဓမၼေတာင္းခံရယူျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

င) ျပည္သူလူထုအား အေၾကာင္းမဲ့ျဖစ္ေစ၊ အမႈဆင္ျပီးျဖစ္ေစ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း လုံးဝမျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္။

စ) ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို အဓမၼသိမ္းပိုက္ျခင္းႏွင့္ လႊဲေျပာင္းျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

ဆ) အမ်ားပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ပ်က္စီးေစျခင္း၊ ခိုးယူျခင္း၊ လုယက္ျခင္းႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ယူေဆာင္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

ဇ) ဥပေဒႏွင့္အညီ ပညာသင္ၾကားေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္အတူ စာသင္ေက်ာင္း၊အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ပညာသင္ယူေနသူမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဈ) လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားသည့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆးဝါးမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

ည)ျပည္သူလူထု၏ စားနပ္ရိကၡာစုေဆာင္းျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳလုပ္ရ။

ဋ) စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံပရဝဏ္မ်ားအား အေၾကာင္းမဲ့ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ ပ်က္စီးမႈဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာတပ္စခန္းခ်ထားျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဌ) ျပည္သူလူထု၏  ဘာသာေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာ ညိွဳးႏြမ္းေစျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔အား တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ မျပဳလုပ္ရ။

ဍ) အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဗလကၠာယျပဳျခင္း၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ အဓမၼ သားမယားျပဳက်င့္ျခင္း၊လိင္မႈဆိုင္ရာ ကၽြန္ျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဎ) ကေလးငယ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါျဖတ္ေတာက္ျခင္း၊ ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းစစ္မႈထမ္းေစျခင္း၊ အဓမၼျပဳျခင္းႏွင့္ အျခားလိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။

ဏ) ျပည္သူလူထုကို ကၽြန္ျပဳျခင္း၊ အဓမၼမျပဳလုပ္ရ။

တ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈဘဝလုံျခံဳမႈႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ထ) အရပ္သားျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမရွိဘဲ အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ား အတြင္းလြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ျပဳရန္။

 

အခန္း() ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စစ္ဘက္က်င့္ဝတ္မ်ား

အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါတို႔ကို လိုက္နာရန္ သေဘာ တူသည္-

က) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္အၾကား နယ္ေျမစိုးမိုးမႈ တပ္လႈပ္ရွားျခင္း၊ကင္းေထာက္ျခင္း၊ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ မိုင္းေထာင္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ရုပ္ဝတၳဳပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းရန္။

ခ) တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ရန္မူသည့္ (သို႔မဟုတ္) ေစာ္ကားမႈျဖစ္ေစသည့္ တိုက္ရိုက္(သို႔မဟုတ္) သြယ္ဝိုက္သည့္လုပ္ရပ္မ်ားကို မျပဳလုပ္ရ။

ဂ) ေနရာခ်ထားရာတြင္လိုအပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေထာက္ပံ့ေရး၊ အေရးေပၚေဆးကုသေရး၊ တပ္လဲလွယ္ေရးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွအပ အပစ္ရပ္နယ္ေျမတြင္ အင္အားအသစ္ ျဖည့္တင္းျခင္း၊ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီထားေသာတပ္စခန္းမ်ားမွအပစခန္းအသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ထပ္မံျဖည့္တင္းေရးအတြက္ျဖစ္ေစ လိုအပ္လာပါကအပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း ေဖာ္ျပပါ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း၍ ျပဳလုပ္သြားရန္။

ဃ) တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းကိစၥကို တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈႏွင့္ လုံျခံဳေရးဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

င) ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္း၊ ပရဝုဏ္မ်ားအတြင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ရိုးရာဓေလ့ဆိုင္ရာေနရာ၊လူထုႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္စစ္ေရးဆုိင္ရာ တပ္စခန္းခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

စ) ျငိမ္းခ်မ္းေရးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ အညီႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားခင္းက်င္းထားေသာ မိုင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းရန္ႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကိုႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ညိွႏိႈင္းျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ဆ) အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားရန္လိုေသာ ဝါဒျဖန္႔ခ်ီမႈမ်ား၊ မမွန္မကန္ေသာ (သို႔မဟုတ္) ဂုဏ္သိကၡာကို ညိွဳးႏြမ္းေစေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အသေရဖ်က္သည့္ ထုတ္ျပန္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ပ၌ေသာ္လည္းေကာင္း မျပဳလုပ္ဘဲေရွာင္ၾကဥ္ရန္။

ဇ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းျပီး ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးပစၥည္းမ်ားအေရးေပၚေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို ညိွႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရန္။

ဈ) အပစ္ရပ္နယ္ေျမအတြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ျပစ္မႈက်ဳးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစေရးအတြက္ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္း၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္။

ည) အပစ္ရပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈကိစၥမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ဋ) တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ (၂၄) နာရီအတြင္း မိမိကြပ္ကဲမႈ ေအာက္အဆင့္ဆင့္သို႔ ညႊန္ၾကားရန္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို(၅)ရက္ အတြင္းရွင္းလင္းအသိေပးရန္။

ဌ) ႏွစ္ဖက္ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအား အင္အားအသုံးျပဳ၍ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

ဍ) မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားေသာ ထိေတြ႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ လက္နက္ခ်သူမ်ား ရွိလာပါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အေနျဖင့္ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္း(၄)ခု၏ ဘုံအာတီကယ္(၃)အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္။

 

ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေနရာခ်ထားျခင္း

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကိုေရွာင္ရွားရန္ မိမိတို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္-

က) နွစ္ဖက္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမရွိေစေရးအတြက္ စက္ဆက္သြယ္မႈ၊ ေျမျပင္ဆက္သြယ္မႈႏွင့္ အျခားဆက္သြယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားရယူလ်က္ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ရန္။

ခ) လက္္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားေနရာခ်ထားေရး သတ္မွတ္ရာတြင္ ထိပ္တိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈ မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ဂ) ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းဆဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ေနရာခ်ထားရန္ ခက္ခဲေနဆဲ  ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးမ်ား ပုံမွန္အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္၍ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ဃ) တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား သတ္မွတ္္ေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိရန္။

င) ႏွစ္ဖက္တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ရင္ဆိုင္မႈ ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ ထိေတြ႔ပစ္ခတ္မႈ မရွိေစေရးအတြက္တပ္စခန္းမ်ား၏ အေရအတြက္ကို ညိွႏိႈင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္။

စ) သက္ဆုိင္ရာတပ္စခန္းႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း လုံျခံဳေရးအတြက္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ဤသေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကို အေျခခံ၍ ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္။

တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို သေဘာတူသည္-

က) လုံျခံဳေရးအရ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားမွအပ မည္သည့္ေနရာကိုမဆို လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္းမရွိဘဲ အရပ္ဝတ္ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္။

ခ) တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းက ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္းလက္နက္ျဖင့္သြားလာရန္လိုအပ္ပါက ႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈ္င္းသေဘာတူ ညီခ်က္ျဖင့္ သြားလာရန္။

အခန္း() အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ား

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္သည္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကာလအတြင္း တရားဝင္သည္။ ထိုကာလအတြင္း တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အေျခအေနႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္လာပါကႏွစ္ဖက္ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္၍ JICM၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ဒုတိယအၾကိမ္ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝးတက္ေရာက္သူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေရွ႔ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကပါသည္-

တစ္ႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ကတိကဝတ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျပီး တိတိက်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ထို႔အျပင္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး၊ အျငင္းပြားျခင္းမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားသည္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းနားလည္ သေဘာတူညီၾကပါသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ကို အေျခခံ၍အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ ႏွစ္ဖက္မွ သေဘာတူညီၾကပါ သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစျခင္း၊ ႏွွစ္ဖက္တပ္မ်ားအၾကား ရန္လိုမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ယုံၾကည္မႈႏွင့္ တည္ျငိမ္ေကာင္းမြန္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကို နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။