Logo

Phone

(+95 9) 404253660

အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

စဥ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္သည့္ေန႔စြဲေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပသည့္ေနရာေဆြးေႏြးပြဲ ေခါင္းစဥ္တက္ေရာက္သူဦးေရထူးျခားျဖစ္စဥ္(သို႔) ရလဒ္မ်ား
119-Jun-18
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမ
JMC ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မွ်ေဝေျပာၾကားျခင္း
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Ms. Christine Schraner Burgener က ပစ္ခတ္တို္က္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢက ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
226 Apr 18 to 27 Apr 18
23-Apr-18
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမ
JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
၂၁ဦးJMC ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အက်ယ္တဝံ့ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျပီးပူးတြဲနယ္လွည့္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေဒသခံ အရပ္သားေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို လည္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
323-Apr-18
ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမ
NMSP,LDစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာအၾကိဳ ေဆြးေႏြးပြဲ
U အဖြဲ႕မ်ားNCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း
၁၂ဦးအစည္းအေဝးတြင္ ေမလဆန္း၌ က်င္းပရန္ လ်ာထားေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ JMC မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး၌ ေဆြးေႏြးတင္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ JMC အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါဝင္ေသာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။
425 Mar 18 to 27 Mar 18
ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ မဲေဆာက္ျမိဳ႕နယ္
JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ
၃၅ဦးNCA အရ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ UPDJC ႏွင့္ JMC ေကာ္မတီ နွစ္ရပ္လံုးတြင္ ABSDF မွ ရဲေဘာ္မ်ား ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ နည္းပါးသျဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍လည္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေလးလတစ္ႀကိမ္ခန္႔ ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား
5February 13, 2018ေနျပည္ေတာ္၊ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟိုဌာန-၂ NMSP,LDU အဖြဲ႕မ်ားNCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္ အစည္းအ႐ုံးတို႔ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးသျဖင့္ ယခုအခါ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မွာ (၁၀) ဖြဲ႔အထိ ရွိလာၿပီ ျဖစ္
627 Jan 18 to 29 Jan 18လြိဳင္တိုုင္းလ်န္JMC ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ၁၀၅ဦး
7December 14, 2017ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဘ႑ေရးႏွစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း။အစည္းအေဝးတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ပထမသံုးလပတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ား အတည္ျပဳျခင္း၊ ဒုတိယသံုးလပတ္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးျခင္း၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စတုတၳသံုးလပတ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို တစ္ပါတည္း ေဆြးေႏြးခဲ့
8December 1, 2017TSC officeကုလသမဂၢ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လအထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ တတိယေလးလပတ္အတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့
929 Nov 17- 1 Dec 17ရန္ကုန္ျမိဳ႕ (UNDP, JMC-TSC, JMC-U ပူးေပါင္းစီစဥ္)ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ
101 Nov 17- 3 Nov 17တနသၤာရီတိုင္း၊ ျမိတ္ျမိဳ႕စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲJMC-U, JMC-S, JMC-L ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသည္။JMC-S ႏွင့္ JMC-L မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ ျဖစ္
1123 Oct 17- 25 Oct 17ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ေဟာ္တယ္ႏိုင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏိုင္ငံတကာ ပညာရွင္မ်ားက ၎တို႔ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္၊ နီေပါႏွင့္ ေတာင္ဆူဒန္ ႏိုင္ငံတို႔တြင္ နယ္ေျမသတ္မွတ္မႈ ေဆာင္ရြက္ရာမွ ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထေကာင္းမ်ားကိုလည္း မွ်ေဝေဆြးေႏြးသြား
12September 23, 2017ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမJPF အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကူညီ ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္ထားမႈမ်ားႏွင့္ JMC လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေရးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြး
13September 22, 2017ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမUNDP အဖြဲ႕ ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံျခင္းJMC ၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာ အကူအညီ ေပးအပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြး
14February 7, 1900ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမ JMC အဆင့္ဆင့္၏ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ညီလာခံတိုင္းေဒသဆိုင္ရာမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၂၀)ဦးေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆုိင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္သားမ်ား၏ ပါ၀င္မႈ အခန္းက႑ ျမင့္မားေရး အတြက္ တစ္ပါတည္း ေဆြးေႏြး
1521 Jun 17 to 23 Jun 17ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ေဟာ္တယ္(၃)ၾကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ
16March 6, 2017ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေရႊလီလမ္း၊ JMC officeJMC-TSC ႏွင့္ UN Platform မွ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ
1721 Dec 16 to 22 Dec 16ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမမ်က္ႏွာစံုညီ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပ ြဲ ၆၇ဦး
18February 19, 1900ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ေဟာ္တယ္JMC-S အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအတြက္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲJMC-S (Tanintharyi,Mon,Shan,Bago,Kayin)
1925 Aug 16 to 26 Aug 16ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ေတာ္ဝင္ဂါးဒင္း ေဟာ္တယ္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ၂၆ ဦး
20July 21, 2016ေနျပည္ေတာ္ကုလသမဂၢ အထူးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပြဲ
21July 11, 2016ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕၊(NRPC) အစည္းအေဝးခန္းမအေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး စေကာ့မာစီရယ္လ္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးခင္ေဇာ္ဦး(အၿငိမ္းစား) ႏွင့္ JMC-TSC အလုပ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲ