Logo

Phone

(+95 9) 404253660

တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္

၁။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ တစ္နုိင္ငံလုံး အတိုင္းအတာ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး အေျခအေန၊ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္း လိုက္နာျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္၊ ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား စိစစ္ရန္ႏွင့္ ပူးတြဲညိွႏိႈင္း ေျဖရွင္းရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

၂။ တစ္ႏို္င္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အခန္း(၄)၊ အပိုဒ္ (၁၃)၊ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ)အရ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူထားသည့္ တပ္ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေရး အစီအစဥ္လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္။

၃။ ႏွစ္ဘက္တပ္အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈ လြဲမွားၿပီး ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈႈမ်ား ရွိပါက သက္ဆုိင္ရာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ အျမန္ဆုံးေတြ႔ဆုံၿပီး ေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းကို အသုံးျပဳ ေျဖရွင္းသြားရမည္။

၄။ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး NGO ႏွင့္INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ သက္္ဆုိင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ဘက္ ညိွႏိႈင္းသေဘာတူထားသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

၅။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီသည္  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ညႊန္ၾကားသည့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၆။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လမ္းညႊန္မႈေပးရန္၊ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ေကာ္မတီမွ မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ ရွိသည္။

၇။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီမွ လုိအပ္ခ်က္အရ အခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းဆုိလာလွ်င္ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း၊ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈။ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရး ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆိုင္ရာ ယႏၱရားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို (၂) လ တစ္ႀကိမ္ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုၿပီး အနီးစပ္ဆုံး ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးသို႔ အစီရင္ခံ တင္ျပသြားရမည္။