Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ေဒသအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရး ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

၁။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ စိစစ္ျခင္းႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားအား ညိွႏိႈင္းေျဖရွင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ တုိင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၂။ ေဒသအဆင့္တြင္ မဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ တင္ျပရမည္။

၃။ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ လစဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြသုံးစြဲမႈမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသို႔ အစီရင္ခံစာတင္ျပရမည္။

၄။ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ ေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ လိုအပ္ခ်က္အရ ေတာင္းဆိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အစီရင္ခံတင္ျပရမည္။

၅။ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသည္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံသည့္ ေဒသခံမ်ားကို လြတ္လပ္စြာေရြးခ်ယ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရး ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီသို႔ အတည္ျပဳေရး တင္ျပရမည္။ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္မည့္သူ မ်ားသည္ ၎တို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။

၆။ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျငင္းပြားမႈဆိုင္ရာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ သို႔ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအား မိတၱဴေပးပို႔ရမည္။