Logo

Phone

(+95 9) 404253660

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ (Local Level)

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ(JMC-S) ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-L) ကိုေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းေပးရမည္-

က) ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံေသာအမ်ားယုံၾကည္ ေလးစားရသည့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္။ ထိုသို႕ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဘက္မွ ကိုယ္စားလွယ္ (၃)ဦးစီျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္မွ အသိမွတ္ျပဳေသာ အမ်ားယုံၾကည္ေလးစားသည့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီျဖင့္ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း (၈)ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားမည္။

ခ) ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီကို ေအာက္ပါ အတိုင္းတာဝန္ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္သြားမည္-

၁) ဥကၠဌ (အစိုးရ) တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

၂) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၁) (တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း)

၃) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၂) (အရပ္သား)

၄) အဖြဲ႕ဝင္ (အစိုးရ) ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး

၅) အဖြဲ႕ဝင္ (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း)

၆) အဖြဲ႕ဝင္ (အရပ္သား)

၇) အတြင္းေရးမွဴး (၁) (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း)

၈) အတြင္းေရးမွဴး (၂) (အစိုးရ)  တပ္မေတာ္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး