Logo

Phone

(+95 9) 404253660

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီီ ဖြဲ႕စည္းပုံ (State Level)

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီီကို JMC-U မွေအာက္ပါအတိုင္းဖြဲ႕စည္းေပးရမည္-

က) တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္လက္ခံေသာ အမ်ားယုံ ၾကည္ေလးစားရသည့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္။ ထိုသို႔ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္(၅)ဦးစီျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ဘက္မွ အဆုိျပဳေသာ အမ်ားယုံ ၾကည္ေလးစားသည့္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦးစီျဖင့္ လည္းေကာင္း စုစုေပါင္း (၁၄)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထား မည္။

ခ) တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီကို ေအာက္ပါအတိုင္း တာဝန္ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္မည္-

၁) ဥကၠဌ (အစိုးရ) (သတ္မွတ္ focal တိုင္းမွဴး)

၂) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၁) (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား)

(ဗဟိုမွ တာဝန္ေပးအပ္ေသာ တပ္မဟာမွဴး/ စစ္ေဒသမွဴး)

၃) ဒုတိယ ဥကၠဌ (၂) (အရပ္သား)

၄) အဖြဲ႕ဝင္မ်ား

လုံျခံဳေရးႏွွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး

တိုင္းေဒသၾကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အရပ္သား(၃)ဦး

၅) အတြင္းေရးမွဴး (၁) (တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား) ဗဟိုမွတာဝန္ေပးသူ တစ္ဦး

၆) အတြင္းေရးမွဴး (၂) (အစိုးရ) စစ္ဦးစီးမွဴး (ပထမတန္း)