Logo

Phone

(+95 9) 404253660

တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား

က။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အဆင့္ဆင့္ကို ၾကီးၾကပ္လမ္းညႊန္ တာဝန္ခံရမည္။

ခ။  ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္အား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း ေရးဆြဲရန္ တာဝန္ရွိသည္။

ဂ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို NCAလက္မွတ္ေရးထိုးျပီး ရက္ေပါင္း(၉၀)အတြင္း စတင္က်င္းပရန္ တာဝန္ရွိသည္။

ဃ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)သည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ တင္သြင္း၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

င။  ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အေနႏွင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား အခက္အခဲမ်ား ရွိလာပါက တစ္ႏိုင္ငံ လုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး (JICM) သို႕ တင္ျပ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရယူ ရမည္။

စ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖည့္စြက္ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႕ကို တစ္နိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေဝး(JICM)သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူကာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

ဆ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း၍ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရမည္။

ဇ။  ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)၏ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားသည္ အစည္းအေဝးတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုၾကားကာလတြင္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေကာ္မတီ၊ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ညိွႏိႈင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ရွိသည္။

 

အစည္းအေဝးက်င္းပျခင္း

က။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)စုံညီအစည္းအေဝးကို (၂)လ တစ္ၾကိမ္က်င္းပသြားရမည္။

ခ။ လိုအပ္ပါက ၾကားကာလတြင္လည္း အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ညိွႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။

 

အစည္းအေဝးအထေျမာက္ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အစည္းအေဝးသည္ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုခ်င္းစီမွ ၇၅%တက္ေရာက္ပါက အစည္းအေဝးအထေျမာက္သည္။

 

အစည္းအေဝး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)သည္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ အစုအဖြဲ႔ တစ္ခုခ်င္းစီမွ အနည္းဆုံး ၅၀% အထက္ေထာက္ခံမဲရ၍ တက္ေရာက္လာသူ စုစုေပါင္း၏ ေထာက္ခံမဲသုံးပုံႏွစ္ပုံႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည္။

 

အေထြေထြ

က။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC)သည္ NCAတြင္ ပါဝင္ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အဆင့္ဆင့္က်င္းပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္ပါက စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ လုပ္ထုံံးလုပ္နည္းမ်ားအား ေကာ္မတီဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေကာ္မတီဝင္မ်ား သိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ခ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) သည္ ရုံးလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ရန္အတြက္  ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အသိေပးစာမ်ားထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ဂ။ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မ်ားကို JICM၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အပိုဒ္ (ဇ)အရ JICMအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။