Logo

Phone

(+95 9) 404253660

KIO & KIA

Kachin Independence Organization (KIO/KIA)      

 

ကခ်င္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ၄င္းတို႔ကုိယ္ကုိ ဂ်င္းေဖာ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေပါင္းေယာင္ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲတြင္ ဂ်င္ေဖာအျဖစ္ အသံုးမ်ားၾကသည္။ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ာတြင္ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားစြာရွိသည္။ မရူ၊ ဝီွ၊ လရွီ၊ လဝမ္ ႏွင့္ ႏံု စသည့္အျပင္ ေဆြမ်ိဳးအလိုက္ ဆင္းသက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လေထာ္၊ မရမ္၊ လဖိုင္၊ အင္ခြန္ႏွင့္ အျခားမ်ားစြာ ခြဲျခားသတ္မွတ္မႈမ်ားရွိသည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိျပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၁၀ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္၌ ခြဲထြက္လုိက ခြဲထြက္ႏိုင္သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ကာ ရွမ္း၊ ကရင္စသည့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လမ္းစဥ္ကိုစတင္ခဲ့သည္။

၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခ်ိန္တြင္ ကခ်င္တပ္ရင္း(၁)မွ ဗိုလ္ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္ ၄င္း၏ တပ္ခြဲ၂ ခြဲသည္ ေကာ္သူေလးသုိ႔ ကူးေျပာင္းလာကာ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အတူလက္တြဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ေနာ္ဆိုင္းသည္ ကရင္မ်ားႏွင့္ တစ္ႏွစ္နီးပါး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ျပီး ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္သြားခဲ့သည္။ ေနာ္ဆိုင္းသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေပါင္းေယာင္အမ်ိဳးသား ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးကို ဖဲ႔ြစည္းခဲ့ျပီးေနာက္ ကခ်င္လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထုိင္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခိုင္၊ နမၼတူ၊ နမ့္ခမ္း စသည့္နယ္ေျမမ်ားကို အေျချပဳျပီးတိုက္္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ စိတ္ျမန္ကုိယ္ျမန္ျဖစ္ေသာ ေနာ္ဆိုင္းသည္ အဆင္ျခင္မဲ့စြာ လူမ်ားအားသတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေနာ္ဆိုင္း၏တပ္မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္ခံရသျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံတုိက္္ခုိက္ျခင္း မျပဳႏုိင္္ေသာေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

ေနာ္ဆုိင္း တရုတ္ျပည္သိုု႔ထြက္ေျပးျပီးေနာက္ လားရႈိးဘက္တြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ တပ္ရင္းမွဴး ဗိုလ္ေဇာ္ဆိုင္းႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္အခ်ိဳ႕သည္ ေကာသူေလးတြင္ဝင္ေရာက္ခိုလံုၾကျပီး တပ္မွဴးေနာ္ဆိုင္း၏သတင္းကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္ ေနာ္ဆိုင္းႏွင့္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲ ဝင္သြားၾကျပီဟု ၾကားသိေသာအခါ ေကာ္သူေလးထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းျပီး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ ကခ်င္ျပည္သုိ႔ ျပန္လာခဲ့သည္။

ေဇာ္ဆိုင္းသည္ ကခ်င္ျပည္သုိ႔ျပန္လာျပီးေနာက္ ကခ်င္တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ Kachin Independence Organization (KIO)/ Kachin Independence Army (KIA) ကုိစတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

KIO/KIA ကို စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုသည္ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

(၁) ဒူဝါ ေဇာ္ဆိုင္း –                        – ဥကၠ႒

(၂) ဒူဝါ ေဇာ္တူး –                           – ဒု ဥကၠ႒

(၃) ဦးလမာရိမ္ –                           – အတြင္းေရးမွဴး

ေကာ္မတီ အဖဲ႔ြဝင္မ်ား –……………………..

(၁) ပံုေရႊေဇာ္ဆိုင္း

(၂) လမုန္တူးဂ်ိဳင္

(၃) ဒြမ္ေဖာ္ေဂါင္

(၄) ေဇာ္တန္(ခ) ေဇာ္ခင္

(၅) မလိေဇာ္မိုင္

(၆) မရန္ဘရန္ဆုိင္း

(၇) ခန္းဒါ ဘရန္ဂမ္

(၈) နမ္ဆူ ေဇာ္ေတာင္

(၉) ခန္းေဆာင္ကြမ္ထဲြ

(၁၀) လုကတန္ႀကီး

(၁၁) မလန္ေရွာင္

စည္းရံုးေရးတာဝန္ခံမ်ား ———……………………

(၁) မရန္ဘရန္ဆုိင္၊ ေဇာ္မုိင္၊ လုကတန္ဂ်ီး –                – ျမစ္ႀကီးနား

(၂) ကြမ္ထြဲ၊ မလန္ေရွာင္ –                                     – ဗန္းေမာ္

(၃) နမ္ဆူ ေဇာ္ေတာင္၊ ဘရန္ဂမ –                          – ကြတ္ခိုင္

(၄) လမုန္တူးဂ်ိဳင္၊ ဒြမ္ေဖာ္ေဂါင္ –                                      – သိႏၷီ

(၅) ေဇာ္တူး၊ လမာရိမ္ –                                                – လားရႈိး

(၆) ေဇာ္တန္၊ေဇာ္တူး၊ ပံုေရႊေဇာ္ဆုိင္း –                    – မႏၱေလးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ဆိုျပီး တာဝန္ခြဲေဝ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

အေစာပုိင္းကာလတြင္ KIA ကို တပ္မဟာ (၄)ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ တပ္မဟာ (၃)ခုမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ထဲတြင္ရွိျပီး၊ အမွတ္ (၄) တပ္မဟာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္းကိုုေခါင္းေဆာင္ၾကသူမ်ားမွာ ဘြဲ႔ရတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားျဖစ္မ်ာျဖစ္ၾကသည္။ ယခင္က KIA အဖြဲ႔အစည္းကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့ၾကသူ ညီအစ္ကို ၃ ေယာက္ျဖစ္သည့္ ေဇာ္ဆုိင္း (ဥကၠ႒)ေဇာ္တူး (ဒု ဥကၠ႒)၊ ေဇာ္တန္ (တပ္မဟာမွဴး)၊ စသည္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားကုိ ခြဲေဝယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေဇာ္ဆိုင္း၊ ေဇာ္တူး ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တို႔သည္ ၄င္းတုိ႔လူမ်ား၏ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေဇာ္တန္သည္လည္း တုိက္ပြဲတြင္က်ဆံုးခဲ့သည္။

ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦး ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ္လည္း အဖဲ႔ြအစည္းပ်က္ယြင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ တစ္ဗိုလ္က် တစ္ဗိုလ္တက္စနစ္ျဖင့့္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္းေရးကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ ယခုလက္ရွိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) သည္ တပ္မဟာ (၈)ခုအထိ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့ကာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထဲတြင္ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးအဖဲြ႔ျဖစ္သည္။

KIO/ KIA သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ၾကြယ္ဝေသာ သယံဇာတမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားစြာ ရရွိေနျပီး အဆုိပါ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားျဖင့္ အင္အားႀကီးေသာ စစ္တပ္တစ္ခုထူေထာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၁၇ ႏွစ္ၾကာ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္သည္ အရပ္သားအစုိးရတက္လာျပီးေနာက္ သံုးလပင္မၾကာျမင့္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္သြားသည္။ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ KIA က နယ္ျခားေစာင့္တပ္(BGF) အျဖစ္ ပူးေပါင္းရန္္ ျငင္းဆိုျခင္းႏွင့္ ဧရာဝတီျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရးအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစ၍ KIA အား တရားမဝင္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ KIA ၏ ဆင္ဂန္စခန္အား အစုိးရတပ္မေတာ္မွ ဝင္ေရာက္မတိုက္ခုိက္မီ အခ်ိန္အထိ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး တည္ျမဲေနခဲ့သည္။

KIO/KIA သည္ ညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ( UNFC) ႏွင့္ DPN ၏ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။

 

KIO/KIA အဖဲ႔ြအစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း………………….

လန္ေယာ္ေဇာင္းဟရား –                    KIO ဥကၠ႒ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးေကာင္စီ (KIC) ဥကၠ႒

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး အင္ဘန္လ-        – ဒု ဥကၠ႒(၁)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ –                  – ဒု ဥကၠ႒ (၂) (KIC)

ဦးလနန္ –                           – အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

ဗုိလ္မွဴးႀကီး waw Hkyung Sin Wa-  တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး

ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂြမ္ေရွာင္-          –  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေခါင္လြမ္း –            – ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (၁)

ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ အင္ဆန္လ-            – ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (၂)

 

ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအဖဲ႔ြ ……. CRT

၁။ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္ေထာင္း (ေခါင္းေဆာင္)

၂။ ဒု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေနာ္လီ

၃။ ဗိုလ္မွဴး တိတ္ဘုန္း

၄။ ဦးဒူခ

၅။ ဦးလရိပ္

၆။ မင္းဇိုင္းေခါင္းလြမ္း

 

KIA တပ္မဟာ () ခု ……….

တပ္မဟာ (၁) ပူတာအုိေဒသ

တပ္မဟာ (၂) တႏိုင္းေဒသ

တပ္မဟာ (၃) ဗန္ေမာ္ေဒသ

တပ္မဟာ (၄) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း – ကြတ္ခုိင္

တပ္မဟာ (၅) Sadon  ေဒသ

တပ္မဟာ (၆) ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း- မံုးကုိး

တပ္မဟာ (၇) ပန္ဝါေဒသ

တပ္မဟာ (၈) အင္းေတာ္ႀကီးေဒသ တို႔ျဖစ္သည္။

ကုိးကား —- ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း – ဖူးစေကာလယ္ေတာ)

—– ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲ႔ြအစည္း အသင္းအပင္းမ်ား အညႊန္း – ဝင္းတင့္ထြန္း

—– ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း လမ္းညႊန္အကိုးအကား ၂၀၁၆

Participation in the Peace Process

 

Liaison offices

Previously: 22 liaison offices in Kachin and Shan states under the 1994: Myitkyina and Bhamo.
All Liaison offices were ordered to close in November 2010

KIO’s technical advisory team office is also running as a liaison office.

Liaison offices: Technical Advisory

Team offi ce in Myitkyina.
Alliances: FPNCC, Northern Alliance – Burma

Contact:

Website: http://kachinnet.net/
Email: [email protected]
Wechat ID: gamung2016