Logo

Phone

(+95 9) 404253660

KNPP

Karenni National progressive Party – KNPP

 

ကရင္နီအမ်ိဳးုသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP ကို ၁၉၅၇ ခုႏွစ္တြင္စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

ပါတီဥကၠဌအျဖစ္ ေထာပလုိက တာဝန္ယူျပီး အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ဆယ္ျမဴရယ္ဘနီႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴးအျဖစ္ စေကာ္မူေဒး(ခ) ဘီဘမူးတုိ႔က တာဝန္ယူခဲ့ၾကသည္။ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားအျဖစ္ စေကာ္ေဂးဆိုး၊ စေကာ္မီးအီ၊ စေကာ္တာအယ္ဖိုး၊ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ဖိုးေက်ာ္၊ ဖိုးျမင့္၊ စေကာ္ထုိးခုိ၊ (ခ) ဝိစီပါ ၊ေစာလွဦးႏွင့္ အရန္ဗဟိုေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴး ခဖိုးတို႔ ပါဝင္ၾကသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီကုိ ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းျပီး မၾကာမီ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၂၇) ပထမအၾကိမ္ အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္တြင္ ေထာပလုိအား ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားခုခံေတာ္လွန္ေရး၏ တတိယေျမာက္ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျပီး အရင္နီအစုိးရကိုလည္း ေအာက္ပါပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေထာပလို –                                   – ဥကၠဌ

ေစာေမာ္ရယ္ –                              – ဒုတိယဥကၠဌ ကာကြယ္ေရးဌာန တာဝန္ခံ၊

စေကာ္မီအီ –                                 – ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္ထဲေရးဌာန တာဝန္ခံ၊

စေကာ္မူေဒး (ဘီဘမူး) –               – ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ဆယ္ျမဴရယ္ဘနီ –                          – ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

ေစာဖုိးျမင့္ –                                 ဘ႑ာေရးတာဝန္ခံတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားႏွင့္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးဖိုးခႏွင့္ ေစာအဲနီ၊ အရန္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ေစာလွဦး၊ စေကာ္တာအယ္ဖိုး၊ စေကာ္ထိုးခုိ (ခ) ဝိစီပါ၊ ေလာ္ခီး၊ ကဲမဲတူး၊ ေက်ာ္ႏုိင္ (ခ) ဖုိးေက်ာ္တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ကို မဖဲြ႔စည္းမီ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (United Karenni Independent Army- KUSIA) ကို တာဝန္ယူဦးစီးရန္ ေထာပလုိ၊ ေတာ္ဒီ၊ စံေဒြး၊ ကယ္ထူး၊ စကားလို၊ လယ္ထူးႏွင့္ ဖိုးနီတုိ႔အား တပ္မွဴးမ်ားအျဖစ္တာဝန္ေပးကာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၃) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္တပ္ဖြဲ႔ကို စနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္ ကရင္နီစူပရင္းေကာင္စီ (Karenni Supreme Council) ကိုဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။  ဥကၠဌ ေစာဖ်ာေစာေရႊ၊ ဥကၠဌ၏ ကုိယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေစာဘ (ခ) ေကာ္ဘ၊ ကာကြယ္ေရးတာဝန္ခံအျဖစ္ ေစာခဲေရ၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ုဳပ္ လွဝင္း၊ တပ္ရိကၡာတာဝန္ခံ ဆရာဘနီ၊ စစ္္ဆင္ေရးမွဴးအျဖစ္ ဗိုလ္ႀကီးေထာပလုိ၊ နယ္(၄)နယ္မွ အႀကီးအကဲမ်ားအျဖစ္ ၾကယ္ဖုိးႀကီးနယ္တြင္ ေစာဖ်ာဦးရယ္၊ ကႏၱာရဝတီနယ္တြင္ ေစာဖ်ာေစာဇီန၊ ေဘာလခဲနယ္တြင္ ဝီလဆင္ဘီတူရီ၊ မိုးျဗဲနယ္တြင္ ေပါလုတို႔ကို တာဝန္အသီးသီးေပးအပ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ စတင္ဖဲြ႔စည္းျပီးခ်ိန္မွစ၍ အခ်ိန္တိုကာလအတြင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား တစ္ေယာ္ျပီးတစ္ေယာက္ က်ဆံုးသြားျခင္း၊ ရန္သူ၏ဖမ္းဆီးခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပုိင္းတြင္ အားနည္းသည့္တုိင္ ခုခံေတာ္လွန္ေရးကို ျပတ္ေတာက္မသြားေစရန္ ရဲသံုးေဖာ္အျဖစ္လူသိမ်ားေသာ ေစာေမာ္ရယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္သန္းေလးႏွင့္ ဗိုလ္မွဴးဖိုခတို႔မွ ဆက္လက္တာဝန္ုယူခဲ့သည္။

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (မဒညတ)တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးအရ KNU တပ္မဟာ (၁)ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရး လႈပ္ရွားခဲ့ရာမွ တသီးတျခားခြဲထြက္ ရပ္တည္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ေရးမဟာမိတ္အျဖစ္ ဆက္လက္လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ(၂) ရက္ေန႔တြင္ တုိင္းျပည္၏အာဏာအရပ္ရပ္ကုိ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးစီးေသာ စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့ျပီးေနာက္ ၁၁-၆-၁၉၆၃ ရက္ေန႔ည ျမန္မာ့အသံမွထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္းစီ၏ ျပည္္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္းစီ၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ ကရင္နီတိုးတက္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေစာေမာ္ရယ္ႏွင့္ ဗိုလ္စံလင္းတုိ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တုိ႔ႏွင့္အတူ ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္သို႔ေရာက္ရွိခ့ဲၾကသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို (၇)ၾကိမ္တိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြင္း မေျပလည္ေသးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပီး အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ ညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု(မဒညတ)သည္ စစ္ျပိဳင္အစုိးရ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေၾကာင္း၊ထိုအားထုတ္ေနမႈကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳေနပါက တုိင္းျပည္ႏွစ္ျခမ္းကြဲသည္အထိ ႀကီးမားေသာအႏၱရာယ္ကေရာက္မည္ကို ျမင္ေတြ႔လာေသာေၾကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ရပ္စဲေၾကာင္းေၾကညာလိုက္သည့္အတြက္ ေတြ႔ဆံုးေဆြးေႏြးမႈလည္း အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။

အစုိးရအဆက္ဆက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

            ၁၉၉၃ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ(၁၇)-(၁၈)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏုုိင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး (၁) ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညႊန္႔သည္ ကရင္နီျပည္နယ္ ေဘာလခဲသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ျပီး ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ေဒသဖြဲ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အတူအကြလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အပစ္အခတ္ရပစဲေရးကုိ ကမ္းလွမ္းခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ(၂၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ နဝတအစုိးရ၏ စစ္သံမွဴးျဖစ္သူ  ဗုိလ္မွဴး သိန္းေရႊႏွင့္ ထိုင္းႏုုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ျမိဳ႕တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁၉၉၄ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔ႏွင့္ (၁၅)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ကရင္နီျပည္တပ္္မေတာ္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္ ဦးေဆာင္သည့္ သံုးဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ နဝတ၏ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်းျဖစ္ေသာ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္ဝင္း၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္သိန္းတုိ႔ႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးပြဲျပီး အျပန္ခရီးတြင္ နဝတအစုိးရတပ္ဖဲြဲ႔၏ လွ်ပ္တျပက္ဝင္ေရာက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ရသည္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၇) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ခူထဲဘူဖဲ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္ (၇) ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ နဝတစစ္ဘက္ဆုိင္ရာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ အခ်က္(၁၆)ခ်က္ပါ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ လြဳိင္ေကာ္ျမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး အတြင္းေရးမွဴး(၁)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညႊန္႔ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္ေသာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၁) ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္(၁၆)ခ်က္အေပၚ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္က ႏႈတ္ကတိအားျဖင့္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခ့ဲၾကသည္။

(၁) ကယားျပည္နယ္တြင္ တပ္ရင္းမ်ားထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ျခင္းမျပဳလုပ္ရန္။

(၂) ေက်းရြာမ်ားေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းထပ္မံ မျပဳလုပ္ရန္။

(၃) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ္ခ်က္ ရရွိျပီးေနာက္ ေလာပိတေရအားလွ်ပ္စစ္စက္ရုံ       လံုျခံဳေရး

အတြက္ ေဒါစဲမွ ထီးသငါး၊ ပြန္ေခ်ာင္းအေနာက္ျခမ္းတေလွ်ာက္ ေက်းရြာမ်ားႏွင့္         အနီးစပ္ဆံုးခ်

ထားေသာ ေျမျမွဳပ္မုိင္းမ်ားအား လူထုမ်ား သြားလာလုပ္ကုိင္စားေသာက္မႈ ေခ်ာင္လည္ေစေရးအတြက္

ျပန္လည္ျဖဳတ္ေပးရန္္။

(၄) ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျခင္းခံေနရေသာ ကယားျပည္နယ္မွ ႏိုုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးႏွင့္ နဝတ ပုဒ္

     မ (၁၇/၁) အရ ေတာတြင္းလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံထားရေသာ  ကရင္နီ

လူထုမ်ားအား လႊတ္ေပးရန္။

(၅) ဖမ္းဆီးျခင္းခံေနရေသာ ကရင္နီရဲေဘာ္မ်ားအား လႊတ္ေပးရန္။

(၆) ကရင္နီျပည္အတြင္း သမုိင္းဝင္အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္ အျခားမွတ္သားဖြယ္ရာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

(၇) အပစ္အခတ္ရပ္စဲမည္ဆိုလွ်င္ သူ႔ေနရာ ကုိယ့္ေနရာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိရမည္။

(၈) ေပၚတာေခၚျခင္း၊ ေပၚတာေၾကးေကာက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္။

(၉) အျခားေဒသမွ လူမ်ားေခၚလာျပီး စခန္္းသစ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ား မတည္ေဆာက္ရန္။

(၁၀) တပ္စခန္းေနရာသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္္။

(၁၁) ကရင္နီျပည္သူမ်ား လြတ္လပ္စြာ စားဝတ္ေနေရးရွာေဖြ၊ သြားလာလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္။

(၁၂) ေကအဲန္ပီပီအေနျဖင့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းသာျဖစ္သျဖင့္ ကရင္နီျပည္အတြင္း လြတ္လပ္စြာသြားလာမည္။

(၁၃) နဝတ စခန္္းမ်ားကုိလည္ေကာင္း၊ နဝတ ကားလမ္းအေပၚ သြားလာသည့္အခါတြင္လည္ေကာင္း၊ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုုပ္ဘဲ ကတိအတိုုင္းထိန္းသိမ္းမည္။

(၁၄) ကရင္နီျပည္အတြင္း တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ခုိးဆိုးတိုက္ခို္ကမႈမ်ား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ တာဝန္ယူမည္။

(၁၅) ေကအဲန္ပီပီမွ အဖြဲ႔ဝင္ႏွင့္မိသားစုအားလံုးအတြက္ လုိအပ္ေသာစားဝတ္္ေနေရးကို နဝတထံမွ မယူဘဲ မိမိတို႔ဘာသာ ရပ္တည္သြားမည္။

(၁၆) ဤသေဘာတရားမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္လည္း အခမ္းအနားျပဳလုုပ္ျပီး လက္မွတ္ေရးထုိးၾကတာမ်ိဳးမဟုတ္္ဘဲ လူႀကီးလူေကာင္းသေဘာတူ(Gentelmen Agreement) လက္ခံသည့္ပံုစံမ်ိဳးျပဳလုပ္ျပီး မတုိက္ခို္ကၾကဘဲ ေနသြားမည္။ စသည္တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

ထိုသို႔ ႏႈတ္ကတိအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း နဝတ စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ကရင္နီျပည္တပ္မေတာ္၏ အေျခခံစစ္စခန္းမ်ားရွိရာသုိ႔ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္ဝန္းရံ တပ္စြဲခ်ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၂၉) ရက္ေန႔တြင္ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပန္္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ခူဦးရယ္ဦးေဆာင္သည့္ (၅)ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလတြင္လည္းေကာင္း၊ ခူပလ်ားရယ္ ဦးေဆာင္သသည့္ (၇)ပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္လည္ေကာင္း ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရန္္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ေနာက္ဆံုးတြ႔ဆံုမႈကုိ ေကအဲန္္ပီပီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခ့ဲသူ ခြန္းရီမာန္ထူး ဦးေဆာင္သည့္ အဖဲြ႔ဝင္(၃)ဦးပါ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ နအဖစစ္ဘက္ လံုျခံဳေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရွမ္ျပည္နယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္ျမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း တိုးတက္မႈမရွိဘဲ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးတက္လာေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အရ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ (၂၈) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ ကုိယ္စားလွယ္ (၂) ဦးသည္ ဦသိန္းစိန္အစိုးရ၏ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိ္င္ငံ ခ်င္းရို္င္တြင္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ကာ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ႏုိ္င္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ထိုုင္းႏုိ္င္ငံ ခ်င္းမိုင္းျမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုခဲ့ျပီးေနာက္ တရားဝင္ေတြ႔ဆံုပြဲအျဖစ္ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ဦးသန္းေဌး၊ ဦးခင္ေမာင္စုိး၊ ဦးစုိးသိန္း၊ ဦးခင္ရီ၊ ဦးဥာဏ္ထြန္္းေအာင္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး(၆)ဦး အဖြဲ႔ႏွင့္ ေကအဲန္ပီပီ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ခူဦးရယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူး၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘုန္းႏုိင္၊ ခူဒယ္နီရယ္၊ ခူေညးရယ္၊ ခြန္ေရႊမ်ိဳးသန္႔၊ ဖားမူ၊ ဗိုလ္ညားရယ္၊ ဆရာမ ေဒးေဒးေဖာ၊ဆရာမ ဘြီေဖာ၊ ဗိုလ္မွဴးအယ္မြီးတို႔သည္ ျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြြးပြဲအျဖစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕ အစိုးရရိပ္သာတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကသည္။

ထုုိျပည္နယ္အဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “မူ” သေဘာအားျဖင့္ (က) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိ္က္မႈ ရပ္ဆိုင္းရန္ကိစၥ၊ (ခ) ဆက္ဆံေရးစခန္းကို ႏွစ္ဘက္သေဘာတူသည့္ သင့္ေတာ္ရာေနရာ၌ (လက္နက္မပါ) ထားရွိရန္ကိစၥ၊ (ဂ) ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ျငိိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ေကအဲန္ပီပီမွ တင္ျပေဆြးေႏြးသည့္ အခ်က္(၂၀) ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို သမၼတထံတင္ျပရန္ အစုိးရကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္းကို ေကအဲန္ပီပီ ကုိယ္စားလွယ္အဖြ႔ဲ၏ကိုယ္စား ဗိုလ္မွဴးႀကီးဘုန္းႏုိင္ကလည္းေကာင္း၊ အစုိးရကုုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ကုိယ္စား ျပည္နယ္၊နယ္စပ္ေရးရာဝန္းႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး တင္စုိးကလည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ေကအဲန္ပီပီကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ တင္ျပခဲ့ေသာ အခ်က္(၂၀)မွာ ……..

(၁) ကရင္နီျပည္အတြင္း စစ္ဆင္ေရးမ်ားအားလံုး ရပ္ဆိုင္းရန္၊

(၂) တပ္ဖဲြ႔၊တပ္ရင္းႏွင့္ တပ္စခန္းမ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ လူထုအား ဝန္္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ေစသည့္ တပ္စခန္္းမ်ားကိုု အပစ္အခတ္သေဘာတူညီျပီးသည့္ေနာက္ ရက္ေပါင္း (၆၀)အတြင္း ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းေပးရန္၊

(၃) ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ေနရာသတ္္မွတ္ခ်ထားျခင္း၊ တပ္ဖဲြ႔မ်ားသြားလာေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရုုံး ဖြင့္လွစ္ေရးကိစၥ၊

(၄) ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႈမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတည္ေဆာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ထားရန္၊

(၅) ကရင္ျပည္အတြင္း အသက္(၁၈) ႏွစ္ျပည့္ျပီးသူတုိင္း စစ္မႈမထမ္းမေနရ ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း မျပဳလုပ္ေသးရန္၊

(၆) ကရင္နီျပည္နယ္အတြင္း စစ္ေရးတုိက္ခို္က္မႈမ်ားကို တျခားတုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စစ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းရပ္ဆိုင္းေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသြားရန္၊

(၇) ႏွစ္ဘက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားသည့္ ကာလအတြင္း အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျပီး အေျခအေနတည္ျငိမ္ျပီဟု ေသခ်ာေစျပီး အာမခံေပးႏုိင္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ျပည္တြင္းပုန္းေအာင္းေနထုိင္္သည့္ လူထုမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ကုိ စတင္ေဆာက္ရြက္ႏုိုင္ရန္ ႏွစ္ဘက္ထပ္မံညွိႏိႈုင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊

(၈) ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ႏုို္င္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပီးျပတ္ေသးသည့္ကာလအတြင္း ယာယီရပ္ဆိုင္းထားရန္၊

(၉) တပ္ဖဲြ႔အသီးသီးမွ ကရင္နီျပည္သူလူထုမ်ား၏ ဘဝလံုျခံဳမႈကိုထိပါးေစေသာ လူ႔အခြင္းအေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္၊

(၁၀) ကရင္နီျပည္အတြင္းရွိအစုိးရႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူထားျပီး အသြင္ကူးေျပာင္းသြားျပီးသည့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖဲြ႔ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေနသည့္ကာလအတြင္း စစ္ေရးပဋိပကၡမရွိေစရန္အတြြက္ အစုိးရမွတာဝန္္ယူေပးသြားရန္၊

(၁၁) လက္ရွိက်န္းမာေရး၊ပညာေရး၊ဖြဲ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းမ်ားကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳရန္၊

(၁၂) လူထုစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းကို ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ေသာ္လည္းေကင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္၊

(၁၃) အဖဲြ႔မ်ားႏွင့့္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ား ရပ္တည္ႏုိင္ေရးအတြက္ လူမႈအကူအညီမ်ားႏွင့္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရရွိရမည္၊

(၁၄) လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ယွက္ႏြယ္ျပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ခံရသူမ်ားႏွင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလံုးကုို လႊတ္ေပးရမည္၊

(၁၅) ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္္ရာ အကဲျဖတ္္အဖြဲ႔ထားရွိရန္ႏွင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားအား ရွင္းလင္းခ်ျပသြားမည္၊

(၁၆) အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သက္ေသမ်ားအျဖစ္သာ ပါဝင္တက္ေရာက္ နားေထာင္ေစရမည္၊

(၁၇) မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ဘဝျပန္လည္ထူေထာင္းေရး လုပ္ငန္္းမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္၊

(၁၈) အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ (၆) လအတြင္း တစ္တုုိင္းျပည္လံုးအသြင္ေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈစတင္ႏုိင္ရန္ အျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္၊

(၁၉) ေကအဲန္္ပီပီအား တရားမင္အသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကညာထားျခင္းမွ ရုပ္သိမ္းေပးရန္္၊

(၂၀) အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈအတြက္ လက္မွတ္္ေရးထိုးျပီးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ ႏွစ္ဘက္စလံုးမွ တာဝန္္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈရွိရမည္္။ စသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္္မႈရပ္စဲေရး NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ျပည္နယ္အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၇ ရက္္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

 

ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP ၏

ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာေဒသ —–               ကယားျပည္နယ္၊ ရွားေတာျမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္မူ။

ေျခစုိက္          လဳွပ္ရွားရာေဒသ —-    ေမာ္ခ်ီး၊ ဖားေဆာင္း၊ လိြဳင္ေကာ္၊ ရွားေတာ၊ ဟုိညာ (ဖရဆိုျမိဳ႕နယ္)၊ ေဒၚတမႀကီး (ဒီေမာဆုိးျမိဳ႕နယ္)။

ဆက္ဆံေရးတည္ရွိရာေနရာမ်ား –                  (၁) လြိဳင္ေကာ္၊ (၂) ဖားေဆာင္း၊ (၃) ရွားေတာ၊

မဟာမိတ္္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား – UNFC, NCCT, SD ႏွင့္ DPN အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္သည္။

 

 

ကရင္နီအမ်ိိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ပုိင္း——–

ေအဘယ္တြိဒ္ –                    ဥကၠ႒

ခူဦးရာယ္ –                         ဒု-ဥကၠ႒

ဦးေအာင္ဆန္းျမင့္ –               အတြင္းေရးမွဴး (၁)

ဦးေရႊမ်ိဳးသန္႔-                    အတြင္းေရးမွဴး (၂)

စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား———-

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  ဘီးထူး –                   စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ျမတ္ –              ဒုု – စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္

 

 

Statements

7 points agreement between knpp and upwc Oct-23-2013

knpp released a statement after holding the 12th party congress-bur March-2– 2015

knpp bur Aug- 8-2015

letter to col zaw myo thin Jan 10 2015

Latest Statements

Liaison offices:

1. Loikaw 25/07/2012
2. Shadaw 01/08/2012
3. Hpa-saung 27/07/2012
Alliances: UNFC, NCCT, SD,
and DPN member

Contact

Website: https://www.knpphq.org/
Email: [email protected]
Phone:(+66) 847447243, (+66)
898526619, (+66) 84 805 1344