Logo

Phone

(+95 9) 404253660

PNLO

Pa-O National Liberation Organization – PNLO

ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔

ပအိုဝ္းေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသည္ ရွမ္းပေဒသရာဇ္ ဆန္႔က်င္တုိက္္ဖ်က္ေရး ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္အတူ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၇-၅၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ခ်မႈႏွင့္အတူ တစ္ႀကိမ္အဆံုးသတ္ခဲ့ရဖူးျပီး၊ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ “ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO)” အမည္ျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ျပန္လည္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည့္အခါ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္ထဲတြင္ ဗ.က.ပကို လုိလားေသာ ပအုိဝ္းနီအျဖစ္ ရွမ္းျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ ရလလဖ(SNPLO) အဖဲြ႔ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္ေသာ ပအိုဝ္းျဖဴ “ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)” အဖဲ႔ြအျဖစ္ ႏွစ္ဖ႔ြဲကြဲထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဦးေအာင္ခမ္းထီး ဦးေဆာင္သည့္ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (PNO) သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဦးပုိင္းတြင္ န.ဝ.တ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္အတြက္ ဦးခြန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္ေသာအင္အားစုသည္ န.ဝ.တစစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲေရးကုိ သေဘာမတူေသာေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲဝင္ရန္ “ပအုိဝ္းျပည္သ႔ူလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔(PPLO)” ကုိ ခြဲထြက္ဖဲ႔ြစည္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ပအိုဝ္းနီဟုေခၚေသာ ဦးတာကလယ္ဦးေဆာင္သည့္ ရလလဖ(SNPLO) အဖြဲ႔သည္လည္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ န.အ.ဖ စစ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးယူသြားျပန္သည့္အခါ ခြန္တီေဆာင္၊ ခြန္သူရိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အင္အားစုမ်ားသည္ ရလလဖ(SNPLO)အဖဲြ႔မွ ခြဲထြက္ခဲ့ျပီး ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNLO) အျဖစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္(၆၀)ျပည့္ အခမ္းအနားႏွင့္၊ ပအုိဝ္းအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ခြန္ဥကၠာ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ႏွင့္ ခြန္တီေဆာင္၊ခြန္သူရိန္တုိ႔ ဦးေဆာင္ေသာ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔တုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ပူေပါင္းျပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (PNLO) ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးစတင္စဥ္ကာလက သံုးစြဲခဲ့ဖူးေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ ဆုိေသာသမုိင္းဝင္အမည္ကုိ ျပန္လည္သံုးစဲြခဲ့ျပီး (PNLO) ကုိ အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ရးအဖဲ႔ြခ်ဳပ္(PNLO) ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ———

ခြန္ဥကၠာ  ဥကၠ႒
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္တီေဆာင္  ဒု ဥကၠ႒
ခြန္ျမင့္ထြန္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)
ခြန္မ်ိဳး တြဲဘက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး (၂)
ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲ႔ြဝင္
ခြန္အိုဝ့္  ဗဟုိအလုပ္အမႈႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္

 

မ်ားအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႔ဝင္ (၁၅) ဦး ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ေနာက္ဆံုးအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းလုိက္ေသာ (PNLO)အဖြဲ႔သည္ ဦးေအာင္ခမ္းထီး ဦးေဆာင္ျပီး အပစ္ရပ္ထားေသာ (PNO) အဖဲြ႔မွ န.အ.ဖ လက္ေအာက္ခံ မျဖစ္လုိေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားမ်ားကို တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆုိျပီး သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အက်ယ္အဝန္းရွိေသာ ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားနယ္ေျမရရွိေရးႏွင့္ ပအိုဝ္းျပည္သူမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့့္ရရွိေရးတုိ႔အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲခဲ့သလုိ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥေဒကို လက္မခံဘဲ ၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလည္း ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

PNLO ၏ ပထမဆံုး ကြန္ဂရက္ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ေလးဗြားစစ္စခန္း၌ က်င္းပခဲ့ျပီး ဗဟုိေကာ္မတီဝင္အသစ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ကာ ခြန္ျမင့္ထြန္းအား ဥကၠ႒အသစ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ယခင္ ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာႏွင့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္တီေဆာင္တုိ႔မွာမူ နာယကမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

PNLO အဖြဲ႔သည္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိခဲ့သည္။

ပအုိဝ္းအမ်ိဳးသားအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ (PNLO) သည္ UNFC, JMC အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္။

——– ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ နာယကမ်ား —–

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ၊ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္တီေဆာင္၊ ခြန္တက္လူ နာယက
ခြန္ျမင့္ထြန္း ဥကၠ႒
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္ ဒု ဥကၠ႒
ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္ေက်ာ္ အတြင္းေရးမွဴး
ခြန္ေသာမတ္စ္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁)
နန္းႏြယ္ႏြယ္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၂)
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္ စစ္ေသနာပတိ
ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေအာင္မန္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ခြန္တင္ေရႊဦး CEC အဖဲ႔ြဝင္
ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္အုန္းေမာင္ CEC အဖဲ႔ြဝင္
ခြန္ထြန္းတင္ CEC အဖဲ႔ြဝင္
ဒု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ေက်ာ္ထင္ CEC အဖဲ႔ြဝင္
ခြန္ေဆြထို CEC အဖဲ႔ြဝင္
နန္းျဖဴျပာ CEC အဖဲ႔ြဝင္

 

တို႔ျဖစ္သည္။

 

—- PNLO ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔ —-

ဗုိလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္
ခြန္ျမင့္ထြန္း ဒု ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္သူရိန္ အဖြဲ႔ဝင္
ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ အဖြဲ႔ဝင္
ခြန္ဦး အဖြဲ႔ဝင္
ခြန္တင္ေရႊဦး အဖြဲ႔ဝင္

 

—- PNLO ျပည္နယ္အဆင့္ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ —–

ခြန္ျမင့္ထြန္း အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္သူရိန္ ဒု ေခါင္းေဆာင္
ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခြန္တီေဆာင္ အဖြဲ႔ဝင္
ဗုိလ္မွဴး ခြန္ေက်ာ္ထင္ အဖြဲ႔ဝင္
ခြန္ဦး အဖဲ႔ြဝင္
ခြန္ထြန္းတင္ အဖြဲ႔ဝင္
ဗိုလ္မွဴး ခြန္ေဆြထုိ အဖြဲ႔ဝင္

 

— PNLO ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲ႔ြ —-

(၁) ဗိုလ္မွဴး ခြန္ေဆြထုိ အဖဲ႔ြဝင္
(၂) ခြန္ထီး အဖဲြ႔ဝင္
(၃) ခြန္ထြန္းတင္ အဖြဲ႔ဝင္
(၄) ခြန္ေသာမတ္္စ္ အဖြဲ႔ဝင္
(၅) နန္းႏြယ္ႏြယ္ အဖြဲ႔ဝင္
(၆) နန္းျမင့္ အဖြဲ႔ဝင္

တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

 

PNLO ၏ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေလးဗြားစခန္းတြင္ တည္ရွိသည္။

လႈပ္ရွားရာေဒသမ်ား ———

ရွမ္းျပည္နယ္္အတြင္းရွိ ဆီဆုိင္၊ ဟုိပုန္း၊ နမ့္စန္၊ လင္းေခးႏွင့္ ေမာက္မယ္ တုိ႔ျဖစ္သည္။

 

ကုိးကား။        ။ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိုင္း (ဖူးစေကာလယ္ေတာ)၊

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပံုေဖာ္ျခင္း လမ္းညႊန္အကုိးအကား (၂၀၁၆)

ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းအသင္းအပင္းမ်ား အညႊန္း (ဝင္းတင့္ထြန္း)

Participation in the Peace Process

သေဘာထားစာတမ္း