Logo

Phone

(+95 9) 404253660

SSPP

ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရး ပါတီ       —   Shan State Progress Party

 

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ကုိယ္ပုိင္သမိုင္း၊ ကုိယ့္မင္းကုိယ့္ခ်င္း၊ ကုိယ့္ျမိဳ႕ကုိယ့္ရြာ၊ ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈရိွၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာျပည္အတြင္း၌ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာျပည္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္ငူ၊ ျဖဴး၊ ေရႊက်င္၊ ဖာပြန္၊ သာယာဝတီ၊ ဥကၠံ၊ တုိက္ႀကီး၊ ဝါးနက္ေခ်ာင္း စသည့္ေနရာ အႏွံ႔အျပားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ၄င္းအျပင္ တရုတ္၊ထုိင္း၊ ကေမၻာဒီယားႏွင့္ ေလာႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း အမ်ားအျပားေနထိုင္လွ်က္ရွိသည့္ လူမ်ိဳးႀကီးတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ ရာစုႏွစ္မ်ာတစ္ေလွ်ာက္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ မတည္ုျငိမ္ေသာ သမိုင္းမ်ားကုိႀကံေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ကုိ မင္းညီမင္းသား(ေစာ္ဘြား) မ်ိဳးႏြယ္စုအႀကီးအကဲမ်ားမွ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကည္သည္။ ျဗိတိသွ်တို႔၏ ကုိလုိနီေခတ္ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆက္လက္ေပးထားခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆံုးေရးဆြဲခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္ ဖဲ႔ြစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးရျပီး ၁၀ ႏွစ္ျပည့္သည့္အခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ဗမာျပည္မွ ခြဲထြက္လုိပါက ခဲြထြက္ႏုိင္သည္ဟုပါရွိသည္။ ထိုအေျခအေနကုိ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပ႒ာန္းထားခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစုိးရသည္ မည္သည့္အခါမွ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းျခင္း မရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၊ ရွမ္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တက္ၾကြသည့္ရွမ္းလူငယ္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဤေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္အုပ္စုိးသူတု႔ိသည္ ကတိေပးထားသည့္အတုိင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္သူမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္လွ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္တြင္းေရးရာမ်ားကုိလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကကာ ရွမ္းလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ တန္းတူမႈရရိွေရးႏွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရရွိေရး စသည္မ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္သြားၾကရန္ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကျပီး ျငိမ္းခ်မ္းသည့္နည္းျဖင့္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္၍ မရရွိႏုိင္ပါက ရွမ္းျပည္သူလူထုကုိ စည္းရံုးလႈံ႕ေဆာ္ျပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲဝင္သြားမည္ဟု ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႀကီးတြင္ လူထုအစည္းအေဝးတစ္ရပ္ေခၚဆုိျပီး ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းလူထုတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားက ရွမ္းေက်ာင္းသားမဂၢဇင္းကုိ “တို္င္းလူငယ္ (Tai Youth” အမည္ျဖင့္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝကာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကို လႈံ႔ေဆာ္စည္းရံုးခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ စဝ္ႏြဲ႔ေခါင္းေဆာင္သည့္ ရွမ္းလူငယ္မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုဖြဲ႔စည္းျပီး “ႏြံစဝ္ဟန္” ဟုအမည္ေပးခဲ့သည္။ အဓိပၸါယ္မွာ ရဲရင့္သည့္လူငယ္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားေက်ာင္းသားမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္လာၾကျပီး ေတာခုိကာ စဝ္ႏြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔အင္းအား မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် တင္ေဖႏွင့္စဝ္ႏြဲ႔တုိ႔လည္း စစ္အာဏာရွင္ျဖစ္လာၾကသည္။ ရွမ္းလူငယ္မ်ား၏ ေဝဖန္၊ အႀကံေပးမႈမ်ားကုိ လက္မခံသည့္ျပင္ ေဒါသျဖင့္တုန္႔ျပန္ေျပာဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ရွမ္းလူငယ္မ်ားႏွင့့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ကာ အဖဲ႔ြႏွစ္ဖဲြ႔ကြဲထြက္ခဲ့သည္။ တစ္ဖြဲ႔မွာ ႏြံစဝ္ဟန္ႏွင့္ လက္တြဲ၍မရေသာ လူငယ္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး က်န္တစ္ဖြဲ႔မွာ စစ္ႏြဲ႔သည္ ေတာ္လွန္ေရးကို စတင္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သျဖင့္ ႏြံစဝ္ဟန္အား သည္းခံခြင့္လႊတ္ကာ သူ၏လက္ေအာက္၌ပင္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲသြားမည္ဟု ခံယူသူမ်ားျဖစ္သည္။

ႏြံစဝ္ဟန္လက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္လာေသာ စုိင္းပန္ႏွင့္ စုိင္းဆပ္(ေဆထင္) တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ရွမ္းလူငယ္မ်ားသည္ ရွမ္းျပည္သူလူထုကို စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္ႏုိင္သျဖင့္ လက္နက္ကုိင္အင္အား တေျဖးေျဖးႀကီးထြားလာကာ တပ္ရင္း ၄ ရင္းအထိဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ၄င္းတုိ႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ႔ကို (Shan State Independent Army – SSIA) ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္သူလူထုအတြက္ တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ ရွမ္းႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းခ်ိန္တြင္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစုိးရကျပဳလုပ္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးႏြဲပြဲတြင္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ေဆြးခဲ့ေသာ္လည္း ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ လူမ်ိဳးစုအခြင့္အေရးႏွင့္ သီးျခားျပည္နယ္ရရွိေရး ဖက္ဒရယ္မူမ်ားကုိသာ အေသဆုပ္ကိုင္ေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္မွ ခြန္ၾကာႏု၊ စုိင္းလွေအာင္အဖြဲ႔ႏွင့္ မုိးဟိန္းဦးေဆာင္ေသာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ေပါင္းစုတုိ႔ ပူးေပါင္း၍ မဟာေဒဝီ ေစာဝ္နန္းဟိန္းခမ္းအား ဥကၠ႒တင္ေျမွာက္ကာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဝင္အင္အား မ်ားျပားလာေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) သည္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ေတာ္လွန္ေရးအားဦးေဆာင္မႈေပးႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုလုိအပ္ေၾကာင္း သိရွိလာသျဖင့္ ကြန္ဂရက္တစ္ရပ္ေခၚဆုိက်င္းပျပီး ၁၉၇၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ (Shan State Progress Party – SSPP)ေခၚ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ SSPP အားဦးေဆာင္ရန္အတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ ၂၁ ေယာက္ပါရွိသည့္ ဗဟုိေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းျပီး ၄င္းတုိ႔အထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ ၁၁ ဦးကုိထပ္မံေရြးခ်ယ္ကာ  PEC – Political Executive Committee ေခၚ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ ေကာ္မတီကုိ ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည္။ PEC တြင္ပါဝင္သူမ်ားမွာ ခြန္ၾကာႏု (ဥကၠ႒)၊ စုိင္းဘြန္ထုိင္း (ဒု ဥကၠ႒ -၁)၊  စဝ္ေဆးခန္း (ဒု ဥကၠ႒ -၂)၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ေဆးလင္း၊ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဆဝိုင္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး စဝ္ေဆထင္၊ တပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီး စံမိန္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ခံ စဝ္ေဆဆင့္၊ စဝ္အူမုိင္း (ေဆးဝါးႏွင့္က်န္းမာေရး)၊ စဝ္မိန္း (တြဲဖက္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) တုိ႔ျဖစ္သည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ SSPP အား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ SSPP/SSA တပ္မဟာ ၃ ႏွင့္ ၇ တုိ႔သည္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ပန္ဖ ဦးေဆာင္သည့္ တပ္မဟာ ၁ သည္ BGF အျဖစ္ အသြင္းေျပာင္းရန္ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

SSPP/SSA သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး (NCA) စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ယခင္အေစာပုိင္းကာလ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည္။

SSPP/ SSA သည္ UNFC, FUA, NCCT, DPN ၏ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္သည္။

 

SSPP/SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား ……………..

 

 

ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနာ္မုိင္းလံု နာယက
ဒု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပန္ဖ (စစ္ေသနာပတိ) ဥကၠ႒
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေခးတုိင္း ဒု ဥကၠ႒ – ၁
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခြန္ဆိုင္း  ဒု ဥကၠ႒ – ၂
ဗိုလ္မွဴးႀကီး မန္ေဟာင္ (ဃဃ)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေငါင္ဖ ဒု စစ္ေသနာပတိ
ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခမ္းတီး ႏိုင္ငံေရးဌာန
ဒု ဗို္လ္မွဴးႀကီး ေလာင္ဖိန္း တပ္မ ၇၄ တပ္မွဴး
ဒု ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္လွ အတြင္းေရးမွဴး – ၁
ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး စုိင္းစု အတြင္းေရးမွဴး – ၂
ဒု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဘထြန္း အတြင္းေရးမွဴး – ၃
ဗုိလ္မွဴး စုိင္းဟန္ ေလ့က်င့္ေရး
ဗုိလ္မွဴး တြမ္ခမ္း  ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး

 

 

ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ …….

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိ္င္း၊ ေက်းသီးျမိဳ႕နယ္၊ ဝမ္ဟုိင္း။

အေျခစုိက္ လႈပ္ရွားရာေဒသ …………………..

နမ့္ခမ္း၊ လင္းေခး၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ မိုင္းရွဴး၊ တန္႔ယန္း၊  မုိင္းယိုင္၊ ေက်းသီး၊ လားရႈိးျမိဳ႕နယ္။

 

 

ကုိးကား —      ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္း – ဖူးစေကာလယ္ေတာ

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ပံုေဖာ္ျခင္း လမ္းညႊန္အကုိးအကား (၂၀၁၆)

http://myanmarheritableson.blogspot.com/2016/02/ssa.html

 

Participation in the Peace Process

သေဘာထားစာတမ္း