Logo

Phone

(+95 9) 404253660

UNFC

UNFC (United Nationalities Federal Council

 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲံ႔အစည္းမ်ားေနာက္ဆံုးဖြဲ႔စည္းထားေသာ United Nationalities Federal Council (UNFC) ကိုု ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည္။

UNFC ၏ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာေအာင္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ရခုိင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ-Arakan National Council (ANC)

၂။လားဟူဒီမုိကရက္တစ္ အစည္းအရံုး -Lahu Democratic Union (LDU)

၃။ ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ – Kachin Independence Organization (KIO)

၄။ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ -Karenni National Progressive Party (KNPP)

၅။မြန္ျပည္သစ္ပါတိ – New Mon State Party (NMSP)

၆။ ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ -Wa National Organization (WNO)

၇။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ – Shan State Progress Party (SSPP)

၈။ ပေလာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA)

၉။ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)

 

PNLO ႏွင့္ CNF တို႔ကို ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာလတြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ထုတ္္ပယ္ခဲ့သည္။  KNUသည္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏုုတ္္ထြက္ခဲ့သည္။

MNDAA ႏွင့္ TNLA တုိ႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏုတ္္ထြက္္ခဲ့သည္။

UNFC သည္ NCA မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိုကုိယ္စားျပဳသည့္ NCCT တြင္ ဦးေဆာင္သည့္ေနရာကုိုယူထားေသာ္လည္း EAO မ်ားအားလံုးပါဝင္ရန္လုိအပ္သည္ဟုုဆိုကာ ၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးမူၾကမ္းကိုုလက္မွတ္ေရးုထုိးရန္္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

UNFC ၏ ဌာနခ်ဳပ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္တည္ရွိသည္။ UNFC ကေတာင္းဆိုသည့္ အဓိကအခ်က္ ၃ ခ်က္မွာ

၁။ ႏွစ္ဘက္လံုးပစ္ခတ္္တိုု္က္ခုိ္က္မႈရပ္စဲရန္

၂။ အားလံုးပါဝင္ေရး

၃။ အားလံုးသာတူညီမွ် ပါဝင္ရန္ ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ NCA တြင္ေပါင္းထည့္သင့္ဟုဆိုေသာအဆိုျပဳလႊာပါ အခ်က္ (၈)မွာေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။

၁။ အစုိးရစစ္တပ္ႏွင့္ UNFC အၾကား ႏွစ္ဘက္ပစ္ခတ္တို္က္ခုိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီရန္၊

၂။ ၂၁ CPC မွရရွိလာသည့္ ရလဒ္ႏွင့္အတူဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္္၊

၃။ သံုးဖြဲ႔ပါ ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္၊

၄။ ၂၁ CPC ၏ ရလဒ္ေပၚတြင္အေျခခံ၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိမူၾကမ္းေရးဆြဲ၍ ျပ႒ာန္းရန္၊

၅။ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာလိုုက္နာရမည့္ က်င့္ထံုးမ်ား (CoC) ဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ကိုအဆင့္ျမွင့္တင္

ျခင္းႏွင့္ ေဝါဟာရအညႊန္း (ToR) ကိုုေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊

၆။ အစိုးရႏွင့့္္ EAO မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွလက္ခံႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံတကာမွပုဂၢိဳလ္

မ်ားႏွင့္အတူစစ္ဘက္ဆိုိင္ရာပူတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ကုိဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

၇။ NCA အတြက္ ႏွစ္ဘက္လံုးမွလက္ခံေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပဥပေဒကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

တရားသူႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာဘက္မလုိက္ေသာခံုသမာဓိအဖြဲ႔ကုိဖြဲ႔စည္းျခင္း၊

၈။ EITI ( E_tractive Industries Transparency Initiative) အရဖြဲ႔ျဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကိုအစုိးရႏွင့္လည္းေကာင္း၊ EAO မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္းပူးေပါင္း၍ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊တို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အဆိုျပဳလႊာ (၈)ခ်က္္တြင္ ၃။ ၄။ ၅။ ၈။ ျဖစ္ေသာအခ်က္ေလးခ်က္ကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၈-၂၀ ရက္္တြင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

 

UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ား

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လ                         – ဥကၠဌ

၂။ ႏုိင္ဟံသာ                                         – ဒုဥကၠဌ

၃။ ခူဦးရယ္                                           – အတြင္းေရးမွဴး

၄။ ဦးထြန္းေဇာ္                                       – တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)

၅။ တာပန္္လ                                         – တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၂)

 

 

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (DPN)

၁။ ခူဦးရယ္ – (KNPP)                                    – ေခါင္းေဆာင္

၂။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္- (KIO/KIA)                    – တြဲဖက္ေခါင္းေဆာင္ (၁)

၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စုိင္းထူး – (SSPP/SSA)                – တြဲဖက္ေခါင္းေဆာင္ (၂)

၄။ ေဒါက္တာ ႏိုင္ေရႊသိန္း – (NMSP)             – အဖြဲ႔ဝင္

၅။ ႏိုင္ေအာင္မေငး – (NMSP)                        – အဖြဲ႔ဝင္

၆။ စဝ္ဆာအြန္ – (SSPP/SSA)                       – အဖြဲ႔ဝင္

၇။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းထြန္း – (ANC/AA)              – အဖြဲ႔ဝင္

၈။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဆာ္လမြန္္ – (LDU)                 – အဖြဲ႔ဝင္

၉။ ဗိုုလ္မွဴးသားငယ္လူ – (WNO)                      – အဖြဲ႔ဝင္

၁၀။ တာပန္လ –          (PSLF/TNLA)            – အဖြဲ႔ဝင္

၁၁။ ဖုန္းဝင္းႏိုင္ – (MNDAA)                           – အဖြဲ႔ဝင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္္ UNFC ကလိုလားေသာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ (UFA) ကိုု ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႔စည္းျပီးျဖစ္သည္။

Participation in the Peace Process

 

Ceasefire Agreements

 

Statements

 

Liaison offices

 

 

Contact: