Logo

Phone

(+95 9) 404253660

UWSA

United Wa State Party (UWSP)/ United Wa State Army(UWSA)

ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ/” ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္

“ဝ” လူမ်ိဳးမ်ား၏နယ္ေျမသည္ အဂၤလိပ္ေခတ္ကတည္းက ရွိျပီးျဖစ္သည္။ ဤနယ္ေျမသည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ေပၚေဒသနယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ဤနယ္ေျမအတြင္း ခ်ိဳင့္ဝွမ္းေဒသ အနည္းငယ္ရွိရာ ရွမ္းမ်ားလူမ်ိဳးမ်ားေနထိုင္ၾကသည္။ လားဟူလူမ်ိဳးအနည္းငယ္သည္လည္း ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္အတူ ေရာျပြမ္းေနထုိင္ၾကသည္။ ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကုိ အဓိကထားလုပ္ကုိင္ၾကေသာ္လည္း ေျမၾသဇာမေကာင္းေသာ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေတာင္ၾကားေဒသမ်ားတြင္ ဘိန္းမ်ားကုိစုိက္ပ်ိဳးၾကျပီး ဘိန္းကုိအသံုးျပဳၾကသည္။ ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ နတ္ကုိးကြယ္ယံုၾကည္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နတ္ကိုပူေဇာ္ပသရန္ အခ်င္းခ်င္း ေခါင္းျဖတ္သတ္သည့္ စနစ္ကိုပင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ျပီး အလြန္ဆင္းရဲေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗ.က.ပမ်ား ဤနယ္ေျမအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာအခ်ိန္မွသာ ထုိစနစ္မ်ားေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့သည္။

‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ လဝမ်ိဳးႏြယ္ႏွင့္ လြယ္လဆိုသည့္ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားရွိၾကသည္။ ‘ဝ’ မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားထဲတြင္ လဝမ်ားသည္ ဘာသာစကားတူညီၾကေသာ္လည္း အျခားေသာ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားထက္ ပုိမုိတုိးတက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ အျခားအႏြယ္ဝင္းမ်ားကုိ အထင္ေသးၾကသည္။ လြယ္လ မ်ိဳးႏြယ္ဝင္မ်ားသည္ ‘ဝ’ အႏြယ္မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔ကို ‘ဝ’ ဟုေခၚလွ်င္မႀကိဳက္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ သံလြင္ျမစ္အနီးတြင္ေနထုိင္ၾကျပီး ဘာသာစကားမွာကြဲျပားေသာ္လည္း ရွမ္းႏွင့္နီးစပ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား ရွမ္းျပည္၊ဝနယ္ေဒသသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျပီး ေဒသခံလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ကုိယ္တုိင္လကနက္္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ အသိမဝင္ၾကေသးေခ်။ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရး စတင္သည့္အခ်ိန္မွသာ လဝမ်ားသည္ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရးထဲတြင္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

ဗ.က.ပ တပ္မ်ား ‘ဝ’ နယ္ေျမအတြင္းဝင္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဒသခံမ်ားကုိ အဝတ္အစားစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္ လူအမ်ားစုသည္ ဗ.က.ပ တပ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဗ.က.ပ၏ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားရရွိၾကေသာ္လည္း ဗ.က.ပ၏စစ္ေရးအစီအမံႏွင့္ စနစ္တုိ႔သည္ ၄င္္းတုိ႔ႏွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ‘ဝ’ စစ္သားအခ်ိဳ႕သည္ ဗ.က.ပတပ္မွ ထြက္ေျပးၾကျပီး ရန္သူ႔စစ္တပ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သူရွိသလို၊ ရွမ္း(SSA)(SUA) တပ္ထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္အတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ‘ဝ’ တပ္သားမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးျပီး စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးတြင္ အသံုးျပဳေသာေၾကာင့္ ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားရွိေနသျဖင့္ ‘ဝ’လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သတ္ျဖတ္ၾကသည္အထိ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗ.က.ပ တပ္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားထဲတြင္ ‘ဝ’ ေစာ္ဘြားအႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသူ မဟာဆန္္းႏွင့္ ေနာက္လုိက္တပ္သား (၆၀)ခန္႔သည္ SSA တပ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့သည္။ မဟာဆန္းသည္ သူ႔၏ကာကြယ္ေရးတပ္သားေဟာင္းမ်ားကုိ ျပန္လည္စုစည္းျပီးေနာက္ အင္အားမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ SSA ကလည္း ၄င္းတုိ႔အား တပ္ရင္းတစ္ရင္းအျဖစ္ စည္းရံုုးဖဲြ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ SSA တပ္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာေသာ ‘ဝ’တပ္သားမ်ားကုိ SSA က ရွမ္းျပည္ေတာင္ပုိ္င္းနယ္ေျမသို႔ ေစလႊတ္ျပီး ေလာ္စစ္ဟန္၏ တပ္သားေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကုိးကန္႔တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေစခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ တပ္အတြင္း ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚျပီးေနာက္ ကိုးကန္႔တပ္သားမ်ားသည္ SSA ကိုျပန္လည္ဆန္႔က်င့္ခဲ့ၾကသည္။ SSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္လည္း သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားရွိလာသျဖင့္ ‘ဝ’ စစ္သားမ်ားသည္ SSA ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဘဲ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္တုိင္ရပ္တည္ျပီး လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကုိ ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

ဗ.က.ပ လက္ေအာက္ကေန ဖုန္က်ားရွင္ ဦးေဆာင္ေသာ ကုိးကန္႔အဖဲြ႔သည္ ပထမဦးဆံုး ခြဲထြက္ခဲ့ျပီးေနာက္၊ ဒုတိယအျဖစ္ အတိအလင္းပုန္ကန္ ခဲြထြက္လာေသာ အဖြဲ႔သည္ ‘ဝ’ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဗ.က.ပ လက္ေအာက္မွခြဲထြက္ျပီး ‘ဝ’ နယ္ေျမအတြင္းရွိ ဗ.က.ပ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပုိက္္ေအာင္ျမင့္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ ၁၇ ရက္ေန႔မွာပင္ အဖြဲ႔ကုိ စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စတင္ဖြဲ႔စည္းစဥ္က ျမန္မာျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီအမည္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာျဖစ္ျပီး …………………………….

ဦးေက်ာက္နီလုိင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးေဇာ္မုိင္(ခ) ေက်ာက္ျမင့္ တြဲဘက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဦးေပါက္ယိုရွန္း(ေပါက္ယူခ်န္း) စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဦးလီစစ္ရူ ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဦးက်ံဳးခြန္ရွီး   စစ္ဦးစီးမွဴး

ဆုိျပီး စတင္ဖဲြ႔စည္းခဲ့သည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ‘ဝ’ အဖဲြ႔သည္ ျမန္မာျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ အမည္ခံထားရာမွ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP)” အျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲ႔ြစည္းခဲ့သည္။ UWSP၏ လက္နက္ကုိင္တပ္သည္ “ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)” ျဖစ္သည္။

ဗ.က.ပ ႏွင့့္ အႏွစ္(၂၀) ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တုိးတက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဗ.က.ပႏွင့္ လမ္းခြဲကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာဆက္ဆံသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ အစုိးရတပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျခင္း မျပဳဘဲ မိမိတုိ႔နယ္ေျမအတြင္း သြားလာႏုိင္ေၾကာင္း ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ ေၾကညာျပီးေနာက္ န.ဝ.တ စစ္အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကုိ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ပထမဦးဆံုးအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ဝ အဖြဲ႔သည္ KIO၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ SSA (ေျမာက္ပုိင္း) စေသာ အေစာပုိင္းကာလ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔တခ်ိဳ႕အတူ စစ္အစုိးရကဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ပူးေပါင္းအဆိုျပဳ တင္ျပ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြင္း ဖဲ႔ြစည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ စစ္အစုိးရဘက္က တဘက္သတ္တင္သြင္းလာေသာ အေျခခံရမည့္မူႀကီး(၆)ခ်က္ႏွင့္ အေသးစိတ္အေျခခံရမည့္မူ (၁၀၄)ကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ေသာ္လည္း စစ္အစုိးရ၏ မ်က္ကြယ္ျပဳျခင္းကုိ ခံခဲ့ရသည္။

UWSP သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ အင္အားအႀကီးဆံုးအဖဲ႔ြျဖစ္ျပီး ဘိန္း၊ဘိန္းျဖဴ၊ စိတ္ၾကြေဆးမ်ားကုိ ကုန္သြယ္ရာတြင္ အဓိကပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားဟု ႏုိင္ငံတကာ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးတိုက္ဖ်က္ေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖဲ႔ြေတြက ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကသည္။

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ(UWSP)သည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပခင္ အပစ္ရပ္လက္နက္ကုိင္ အဖဲ႔ြအစည္းမ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းေရးကုိ လက္မခံႏိုင္ေၾကာင္း တုန္႔ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ UWSP က ဝ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသကုိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ဟုိပန္၊မုိင္္းေမာ၊ပန္ေဝ၊ နားဖန္း၊ မက္မန္း၊ ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ၄င္းေဒသမ်ားအနက္ မုိင္းေမာ၊ပန္ဝိုင္း၊နားဖန္း၊ ပန္ဆန္းေဒသတုိ႔သည္ UWSP၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ္လည္း ဟုိပန္ႏွင့္ မက္မန္းေဒသတုိ႔သည္ အစုိးရ၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္။

‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး (NCA) လမ္းေၾကာင္းအရ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္အဆင့့္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္လည္းေကာင္း သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။

UWSP သည္  ၄င္းတုိ႔၏ ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ပန္ဆန္းတြင္ တိုင္းရင္းသား ညီလာခံကို (၂)ႀကိမ္လက္ခံက်င္းပခဲ့သလုိ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသုိ႔လည္း ပထမဆံုးအႀကိမ္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး “ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ‘ဝ’ ျပည္နယ္”အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့သည္။ UWSP ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကုိ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မျပီးဆံုးမီမွာပင္ ညီလာခံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ UWSP သည္ တရုုတ္ႏွင့္ (ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရးႏွစ္မ်ိဳးလံုး) အရ နီးကပ္စြာ ဆက္ဆံလွ်က္ရွိျပီး တရုတ္ဘာသာစကားကုိ ပါတီသံုးစကားအျဖစ္အသံုးျပဳထားသည္။

UWSP/UWSA ၏ဌာနခ်ဳပ္သည္ ပန္ခမ္း(ပန္ဆန္းဟု လူသိမ်ား) တြင္တည္ရွိသည္။

–UWSP/UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ေပါက္ယူခ်န္း ဥကၠ႒
ေပါက္ယူယီ ဒု ဥကၠ႒(၁)
ေရွာက္မင္းလွ်ံ ဒု ဥကၠ႒ (၂)
ေပါက္ယူခ်န္း စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ေက်ာက္က်ံဳးတန္း ဒု စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္
ဦးေက်ာ္ျမင့့္(ခ)လီက်ဴးလီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ
ေက်ာက္ေကာ္အန္း ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ
ဆမ္ခြန္ ဒု ျပင္ပဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ
လီေက်ာက္ေကာ္ တရားႀကီးခ်ဳပ္
ေပါက္ယူလ်န္ ဘ႑ာေရးႏွင့္စီးပြားေရးတာဝန္ခံ

တုိ႔ျဖစ္သည္။

လႈပ္ရွားရာေဒသမ်ား

 

ပန္ဆမ္း၊ မုိင္းမ၊ ပန္ေဝ၊ နားဖန္း၊ မုိင္းေပါက္၊ မုိင္းယန္း၊ ဟုိပန္၊ မက္မန္း၊ မုိင္းတံု၊ မုိင္းဆတ္၊ တာခ်ီလိတ္၊ မုိင္းပန္ႏွင့့္ မုိင္းေယာင္းေဒသတုိ႔ျဖစ္သည္။

ဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား —-

၁။ လားရိႈး

၂။ တန္႔ယန္း

၃။ က်ိဳင္းတံု

၄။ တာခ်ီလိတ္

၅။ ေတာင္ႀကီး

၆။ မႏၱေလး

၇။ ရန္ကုန္

 

UWSP/ UWSA တြင္ ျမန္မာ-ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ တပ္ျဖန္႔ထားသည့္ တပ္မ(၅)ခုႏွင့္ တရုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ တပ္ျဖန္႔ထားသည့္ တပ္မ (၄)ခုရွိသည္။

ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တပ္မ မ်ား—–

၁။ တပ္မ ၇၇၈

၂။ တပ္မ ၇၇၂

၃။ တပ္မ ၇၇၅

၄။ တပ္မ ၂၄၈

၅။ တပ္မ ၅၁၆

 

တရုတ္ – ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ တပ္မ မ်ား —-

၁။ တပ္မ ၃၁၈

၂။ တပ္မ ၄၁၈

၃။ တပ္မ ၄၆၈

၄။ တပ္မ ၆၁၈                              တုိ႔ျဖစ္သည္။

Participation in the Peace Process

သေဘာထားစာတမ္း

Liaison offices

  1. Lashio
  2. Tang Yang
  3. Keng Tung
  4. Tachileik
  5. Taung Gyi
  6. Mandalay
  7. Yangon

Contact

Website:
Facebook:
Email:
Phone: