Logo

Phone

(+95 9) 404253660

 

ပါတီအမည္တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ
ပါတီအမည္(English)National Unity Party
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕ ပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားစဥ္ပါတီအင္အားပုဒ္မ ၂၅ အရေလွ်ာက္ထားျခင္း
ပါတီလာေလွ်ာက္စဥ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ဦးထြန္းရီ၊ ဦးသန္းတင္
ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားသည့္ေန႕ ၂၉.၃.၂၀၁၀
ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳသည့္ေန႕ ၂၉.၄.၂၀၁၀
ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအမွတ္စဥ္ အမွတ္စဥ္(၂)
၁၀ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီအလံ
၁၁ခြင့္ျပဳသည့္ပါတီတံဆိပ္
၁၂ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ဗဟိုအလုပ္္မႈေဆာင္စာရင္း ဦးထြန္းရီ၊ ဦးသန္းတင္(ေထြ/မွဴး)
၁၃ပါတီနယ္ေျမ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝန္းလံုး
၁၄ပါတီရံုးခ်ဳပ္တည္ေနရာ အမွတ္(၂၄)ေအာ္ေဇယ်လမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းျမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။
၁၅ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းနံပါတ္ႏွင့္Fax ၀၉-၄၂၁၁၀၉၅၅၀၊ ၀၁-၅၃၇၆၀၁
၀၁-၅၅၇၄၈၀၊ ၀၁-၅၅၄၂၁၉(ဖက္စ္)
၁၆ပါတီ၏မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ား